Rezervujte si lieky na predpis ONLINE TU

In Vita sociálne a ošetrovateľské centrum

Inovatívnosť nášho projektu spočíva v úzkej spolupráci Domu ošetrovateľskej starostlivosti (DOS), Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) a Zariadenia pre seniorov (ZpS), čím vznikla komplexnejšia starostlivosť o staršiu generáciu.

Klientom je poskytovaná služba v rozličnom pomere zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Prax nám ukázala, že obzvlášť v období geriatrického veku, čo tvorí prevažnú časť našich klientov, sa len ťažko oddeľuje zdravotná od sociálnej služby – tie sa neustále prelínajú, striedavo vystupuje do popredia problém raz sociálny, inokedy je to problém zdravotný. Z tohto dôvodu sme vytvorili kombinované sociálno – zdravotné zariadenie.

 • Dom ošetrovateľskej starostlivosti – v rámci (DOS) poskytujeme nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť pre jednotlivcov s rôznymi zdravotnými problémami, ako sú imobilizačný syndróm, chronické dekompenzované ochorenia, nedávne chirurgické zákroky, úrazy, obmedzená pohyblivosť, poškodená kožná integrita a ďalšie zdravotné problémy, ktoré vyžadujú rehabilitáciu a súvisiace služby, ktoré nie je možné poskytnúť v domácom prostredí.
 • Zariadenie opatrovateľskej služby – v ZOS sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa Z.z 448/2008 o sociálnych službách. 
 • Zariadenie pre seniorov – poskytuje sociálne služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Ide o zariadenie s celoročnou pobytovou formou. 

Podstata činnosti

Dom je zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť , ošetrovateľská rehabilitácia a služby s nimi súvisiace osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, pričom si nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom a nie je možné ju poskytovať v prirodzenom sociálnom prostredí

Kedy sme vznikli?

Dom ošetrovateľskej starostlivosti vznikol v januári 2007, pridelením licencie. Ako samostatné zdravotnícke zariadenie pôsobíme v obci Zborov. Naše zariadenie má kapacitu 22 lôžok, vlastnú vybavenú kuchyňu, malú práčovňu so žehliarňou. Návštevné hodiny sú denne od 8:00 – do 18: 00 hod.

Podľa čoho sme vznikli?

Vznikli sme na základe zákona MZ SR – 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti – 10095/2006-OO

Cieľ činnosti

Cieľom ošetrovateľskej starostlivosti v dome je poskytnúť osobe so zdravotným problémom komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu zameranú na:

a) udržanie a zlepšenie kvality života
b) pooperačné a post hospitalizačné obdobie
c) predchádzanie zdravotným komplikáciám

História

Zariadenie ZOS začínalo v roku 2008 s počtom desiatich lôžok. Potreba starostlivosti oobčanov však prispela k výstavbe nového objektu. Sociálna starostlivosť sa mohla rozšíriť a v súčasnosti IN VITA poskytuje dvanástim klientom starostlivosť ZOS a tridsiatim klientom starostlivosť ZpS. 

In Vita sociálne a ošetrovateľské centrum sa riadi týmto domácim poriadkom.

Akým pacientom poskytujeme ošetrovateľskú starostlivosť?

 • s chronickým ochorením
 • s neurologickým ochorením
 • v stave po úrazoch
 • s imobilizačným syndrómom
 • s psychiatrickým ochorením
 • v rekonvalescencii
 • s odporúčanou pokračujúcou  rehabilitáciou

Čo zahŕňa ošetrovateľská starosltivosť ?

 • ošetrovateľskú starosltivosť metódou ošetrovateľského procesu
 • lekárske vizity a konzultácie
 • prevenciu vzniku dekubitov
 • ošetrovanie dekubitov a rán
 • fyzioterapiu
 • podávanie liekov, injekčnej  a infúznej liečby
 • odber biologického materiálu pre laboratórne vyšetrenia
 • zabezpečenie vyšetrenia na odbornej ambulancii podľa ordinácii lekára
 • Písomnú žiadosť predloží fyzická osoba, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z., podľa trvalého bydliska príslušnej obci.  
 • Po doručení rozhodnutia o posúdení občan požiada príslušné zariadenie o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.  
 • V závere rozhovoru si dohodnú termín nástupu klienta do ZOS. 
 • V deň nástupu poskytovateľ sociálnej služby uzavrie s klientom zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v ZOS, súčasťou ktorej je aj výpočtový list za príslušný kalendárny mesiaca.  
 • V prípade ak klient požiada o úschovu cenných vecí, vkladnej knižky zariadenie podpíše s klientom zmluvu o úschove. 

 

ZOS pre klientov zabezpečuje ubytovanie v dvojposteľových izbách s celkovou kapacitou 12 lôžok. 

ZpS pre klientov zabezpečuje kapacitu 30 lôžok s nasledovným rozčlenením: 

 • 1-lôžková izba so sociálnym zariadením 
 • 2-lôžková izba so sociálnym zariadením 
 • 3-lôžková izba so sociálnym zariadením 

 

 

 • platný občiansky preukaz 
 • preukaz poistenca, preukaz ZŤP (ak je jeho vlastníkom) 
 • zdravotný záznam 
 • lieky minimálne na 10 dní 
 • potvrdenie o bezinfekčnosti od lekára (nie staršie ako tri dni) 
 • osobnú bielizeň 
 • hygienické potreby  (zubná kefka, pasta, toaletný papier, mydlo, šampón, pena na holenie, žiletky, hrebeň…) 
 • podľa potreby si môže priniesť tanier, šálku, lyžičku a iné.

Vážení prispievatelia,

ďakujeme za poukázanie 2% podielu zo zaplatenej dane. Vaša finančná podpora nám umožní poskytovať pomoc a podporu tým, ktorí ju najviac potrebujú, a zároveň pomáha nám v našich aktivitách a projektoch.

S úctou

ADM, nezisková organizácia

 

 

 

Zoznam prispievateľov 2% podielu zaplatenej dane

Adresa:
SNP 299/43, 086 33 Zborov
Tel.: 0918 607 884
054/4864 111
E-mail: doszborov@gmail.com

 

Informácie k dostupnosti lôžka:

Tel.: 0918 607 884

LeMedic s.r.o.
In Vita sociálne a ošetrovateľské centrum
SNP 299/43
086 33 Zborov

Zobraziť väčšiu mapu