In Vita sociálne a ošetrovateľské centrum

Inovatívnosť nášho projektu spočíva v úzkej spolupráci DOŠ, ZOS a ZpS, čím vznikne komplexnejšia starostlivosť o staršiu generáciu. Klientom je poskytovaná služba v rozličnom pomere zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Prax nám ukázala, že obzvlášť v období geriatrického veku, čo tvorí prevažnú časť našich klientov, sa len ťažko oddeľuje zdravotná od sociálnej služby – tie sa neustále prelínajú, striedavo vystupuje do popredia problém raz sociálny, inokedy je to problém zdravotný. Z tohto dôvodu sme vytvorili kombinované sociálno – zdravotné zariadenie.

 • Zariadenie opatrovateľskej služby – v ZOS sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa Z.z 448/2008 o sociálnych službách. 
 • Zariadenie pre seniorov – poskytuje sociálne služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Ide o zariadenie s celoročnou pobytovou formou. 

Podstata činnosti

Dom je zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej strarostlivosti, v ktorom sa poskytuje nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť , ošetrovateľská rehabilitácia a služby s nimi súvisiace osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, pričom si nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom a nie je možné ju poskytovať v prirodzenom sociálnom prostredí

Kedy sme vznikli?

Dom ošetrovateľskej starostlivosti vznikol v januári 2007, pridelením licencie. Ako samostatné zdravotnícke zariadenie pôsobíme v obci Zborov. Naše zariadenie má kapacitu 22 lôžok, vlastnú vybavenú kuchyňu, malú práčovňu so žehliarňou. Návštevné hodiny sú denne od 7:00 – do 19: 00 hod.

Podľa čoho sme vznikli?

Vznikli sme na základe zákona MZ SR – 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti – 10095/2006-OO

Cieľ činnosti

Cieľom ošetrovateľskej starostlivosti v dome je poskytnúť osobe so zdravotným problémom komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu zamernú na:

a) udržanie a zlepšenie kvality života
b) pooperačné a post hospitalizačné obdobie
c) predchádzanie zdravotným komplikáciám

Zariadenie ZOS začínalo v roku 2008 s počtom desiatich lôžok. Potreba starostlivosti oobčanov však prispela k výstavbe nového objektu. Sociálna starostlivosť sa mohla rozšíriť a v súčasnosti IN VITA poskytuje dvanástim klientom starostlivosť ZOS a tridsiatim klientom starostlivosť ZpS. 

Akým pacientom poskytujeme ošetrovateľskú starostlivosť?

 • s chronickým ochorením
 • s neurologickým ochorením
 • v stave po úrazoch
 • s imobilizačným syndrómom
 • s psychiatrickým ochorením
 • v rekonvalescencii
 • s odporúčanou pokračujúcou  rehabilitáciou

Čo zahŕňa ošetrovateľská starosltivosť ?

 • ošetrovateľskú starosltivosť metódou ošetrovateľského procesu
 • lekárske vizity a konzultácie
 • prevenciu vzniku dekubitov
 • ošetrovanie dekubitov a rán
 • fyzioterapiu
 • podávanie liekov, injekčnej  a infúznej liečby
 • odber biologického materiálu pre laboratórne vyšetrenia
 • zabezpečenie vyšetrenia na odbornej ambulancii podľa ordinácii lekára
 • Písomnú žiadosť predloží fyzická osoba, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z., podľa trvalého bydliska príslušnej obci.  
 • Po doručení rozhodnutia o posúdení občan požiada príslušné zariadenie o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.  
 • V závere rozhovoru si dohodnú termín nástupu klienta do ZOS. 
 • V deň nástupu poskytovateľ sociálnej služby uzavrie s klientom zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v ZOS, súčasťou ktorej je aj výpočtový list za príslušný kalendárny mesiaca.  
 • V prípade ak klient požiada o úschovu cenných vecí, vkladnej knižky zariadenie podpíše s klientom zmluvu o úschove. 

 

ZOS pre klientov zabezpečuje ubytovanie v dvojposteľových izbách s celkovou kapacitou 12 lôžok. 

ZpS pre klientov zabezpečuje kapacitu 30 lôžok s nasledovným rozčlenením: 

 • 1-lôžková izba so sociálnym zariadením 
 • 2-lôžková izba so sociálnym zariadením 
 • 3-lôžková izba so sociálnym zariadením 

Európsky fond regionálneho rozvoja

Pomocou fondu regionálneho rozvoja sme pre klientov zariadenia zabezpečili elektrické polohovateľné postele. Projekt, ktorý sme využili ma za cieľ zlepšiť kvalitu života klientov, zvýšiť ich pohodlie v čo možno najväčšej miere a zároveň zvýšiť úroveň nami poskytovaných služieb nákupom elektrických polohovateľných postelí.

 • platný občiansky preukaz 
 • preukaz poistenca, preukaz ZŤP (ak je jeho vlastníkom) 
 • zdravotný záznam 
 • lieky minimálne na 10 dní 
 • potvrdenie o bezinfekčnosti od lekára (nie staršie ako tri dni) 
 • osobnú bielizeň 
 • hygienické potreby  (zubná kefka, pasta, toaletný papier, mydlo, šampón, pena na holenie, žiletky, hrebeň…) 
 • podľa potreby si môže priniesť tanier, šálku, lyžičku a iné.

Adresa:
SNP 299/43, 086 33 Zborov
Tel.: 0918 607 884
054/4864 111
E-mail: doszborov@gmail.com

 

Informácie k dostupnosti lôžka:

Tel.: 0918 607 884

LeMedic s.r.o.
In Vita sociálne a ošetrovateľské centrum
SNP 299/43
086 33 Zborov

Zobraziť väčšiu mapu