Súťaž o balíček produktov Bioderma Photoderm

ŠTATÚT SÚŤAŽE

“LeMedic súťaž – Súťaž o balíček produktov Bioderma Photoderm

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

  1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: BARDFARM, s. r. o.

Sídlo: Kellerova 8, Bardejov 08501

IČO: 31685421

DIČ: 2020625178

  1. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční na platforme sociálnej siete Facebook v období od 15.5.2023 do 22.5.2023. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

  1. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba, ktorá v čase konania dovŕšila 18 rokov a má trvalý alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora súťaže ani spolupracovníci, ktorí sa podieľajú na organizovaní súťaže.

  1. Podmienky účasti v súťaži

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže mal založený profil na sociálnej sieti Facebook a Instagram a splnil podmienky súťaže:

– odpovedať na súťažnú otázku v komentári pod súťažným príspevkom.

  1. Výhra

Žrebovať budeme 2 výhercov. Pre výhercu máme pripravené nasledujúce ceny:

–Vyhrajte balíček produktov Bioderma Photoderm víťaz súťaže FB fanpage
–Vyhrajte balíček produktov Bioderma Photoderm  – víťaz súťaže IG fanpage

Výber cien pre víťazov súťaže je v réžii Organizátora súťaže. Výherca získa jednu z vyššie uvedených cien.

  1. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže, budú víťazi vyžrebovaní spomedzi platne prihlásených účastníkov do 3 pracovných dní od skončenia súťaže.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na sociálnej sieti Facebook a Instagram pod súťažným príspevkom.

Víťaz bude informovaný Organizátorom odpoveďou na súťažný komentár výhercu pod súťažným príspevkom. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 3 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Výhra v takomto prípade prepadáva v prospech Organizátora.

  1. Spôsob odovzdania výhry

Výhra bude odoslaná na ktorúkoľvek pobočku partnerských lekární siete LeMedic po dohode s výhercom. Zoznam lekární dostupný TU

  1. Ochrana osobných údajov

Organizátor sa pri spracovaní osobných údajov účastníka súťaže riadi zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Organizátor spracováva nasledujúce osobné údaje účastníkov súťaže za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže: priezvisko, meno alebo používateľský pseudonym účastníka zaregistrovaný na sociálnej sieti Facebook a Instagram.

Organizátor spracováva nasledujúce osobné údaje výhercu za účelom odovzdania výhry inak, ako osobným prevzatím: meno, priezvisko, adresa, na ktorú má byť výhra zaslaná a kontaktné telefónne číslo. Tieto osobné údaje budú zároveň odovzdané doručovateľskej spoločnosti za účelom doručenia výhry.

Osobné údaje účastníkov súťaže Organizátor spracováva na dobu potrebnú pre konanie a vyhodnotenie súťaže. Osobné údaje výhercu Organizátor spracováva do momentu odovzdania výhry výhercovi.

Osobné údaje účastníci súťaže odovzdávajú Organizátorovi prostredníctvom sociálnej siete Facebook a Instagram, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Osobné údaje, ktoré účastník má zverejnené na svojom osobnom profile a ktoré sa netýkajú súťaže, spracováva spočnosť Facebook ako prevádzkovateľ. Za takéto spracovanie Organizátor nijakým spôsobom nezodpovedá. Podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosťou Facebook Ireland Ltd. sú dostupné na webovej stránke https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Účastníci súťaže majú právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa ich týkajú. Majú právo na ich opravu, vymazanie zo súťaže alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, alebo právo namietať proti ich spracúvaniu alebo ich prenosu. Tieto práva majú možnosť uplatniť si nasledovnými spôsobmi:

– zaslaním emailu s požiadavkou na adresu: info@lemedic.sk,

– telefonickým kontaktom na tel.č.: +421 908 760 104

– alebo písomne, zaslaním požiadavky na adresu: BARDFARM s.r.o., Kellerova 8, Bardejov 08501

Zapojením sa do súťaže, účastníci súhlasia so spracovaním osobných údajov v rozsahu vyššie uvedenom. Tento súhlas majú právo kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Účastníci majú právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, Bratislava 27, 82007.

Poskytnutie osobných údajov v rozsahu vyššie uvedenom je nevyhnutné na vyhodnotenie súťaže, vyžrebovanie víťaza a odovzdanie výhry. Neposkytnutie potrebných údajov v nevyhnutnom rozsahu, vyššie uvedenom, má za následok vylúčenie z účasti v súťaži.

  1. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook a instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook a Instagram takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. To isté platí pre Instagram.

V Bardejove, dňa 15.5.2023